Page 7 - ENGLISH ADVERBIAL CLAUSES AND TURKISH ADVERBIAL PHRASES
P. 7

ENGLISH ADVERBIAL CLAUSES AND TURKISH ADVERBIAL PHRASES

      Tren, ben istasyon-a var-ma-dan (önce) git-miş-ti.
      (tren / ben / is*tas*yo*na / var*ma*dan / ön*ce / git*miş*ti ↷)
      The train had left before I arrived at the station.

      Cevap ver-me-den (önce) düşün. (“me” means “before”)
      (“Cevap” is a noun, “ver-me-den” is an adverbial)
      (ce*vap / ver*me*den / dü*şün ↷)
      Think before you answer.

      Unut-ma-dan (önce) onu defter-im-e yaz-acak-ım. (im=benim, ım=ben)
      (u*nut*ma*dan / o*nu / def*te*ri*me / ya*za*ca*ğım ↷)
      I will write it in my notebook before I forget it.

      Büro-un-a git-me-den (önce) traş ol-malı-sın. (un=senin, sın=sen)
      (bü*ro*na / git*me*den / traş / ol*ma*lı*sın ↷)
      You must shave before you go to your office.

      Dışarı-/y/a çık-ma-dan (önce) ceket-in-i giy. (in=senin)
      (dı*şa*rı / çık*ma*dan / ce*ke*ti*ni / giy ↷)
      Put your coat on before you go out.

      Kompozisyon-u-/n/u teslim et-me-den (önce), baba-/s/ı yanlış-lar-ı-/n/ı
      düzelt-miş-ti. (u=onun) (/s/ı=onun) (yanlş-lar-ı-/n/ı = onun yanlışlarını)
      (kom*po*zis*yo*nu*nu / tes*lim / et*me*den / ön*ce / ba*ba*sı / yan*lış*la*-
      rı*nı / dü*zelt*miş*ti ↷)
      Her father had corrected her mistakes before she handed in her composition.

      İlaç-ı al-ma-dan (önce) sişe-/y/i iyi-(ce) calkala.
      (i*la*cı / al*ma*dan / şi*şe*yi / i*yi*ce / çal*ka*la ↷)
      Shake the bottle well before you take the medicine.

      Cami-/y/e gir-me-den (önce) ayakkabı-lar-ın-ı çıkar-malı-sın.
      (ca:*mi*ye / gir*me*den / a*yak*ka*bı*la*rı*nı / çı*kar*ma*lı*sın ↷)
      You must take off your shoes before you enter the mosque.

      Bazı öğrenci-ler zil çal-ma-dan (önce) sınıf-tan çık-tı-lar. (“lar” = “onlar”)
      (ba:*zı / öğ*ren*ci*ler / zil / çal*ma*dan / sı*nıf*tan / çık*tı*lar ↷)
      Some students (had) left the classroom before the bell rang.

      Note: When the [e, a], [de, da, te, ta], [den, dan, ten, tan] and [le, la]
      allomorphs attach to nouns or infinitives, these allomorphs turn them into
      adverbials.                       7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12